محمد فیروز

طی سه سال گذشته، در هروئیک لب، من سرورهایی حجم بالایی برای استودیوها در Go ساخته ام. این شامل معماری زیرساخت ابری برای استودیوهای بزرگ با استفاده از کوبرنتز می شود. قبل از این من در یک شرکت بزرگ داده به نام VisualDNA بعنوان طراح یک خط ارتباطی پروسه رویدادد آنی و اجزای ابری آن کار می کردم.